Tanulmányok

Báger Gusztáv cikke: A lélek álommámora

Báger Gusztáv költő írása Varga Csaba Megváltó Szerelem című képes versek könyvéről: „Aki ismeri Varga Csaba korábbi munkáit, tudja, hogy számára az írás nemcsak a ráció és a fantázia eszményi egymásba simulása, hanem egyfajta rítus, a szellem felékesítése, vagy az ő szavaival élve, a lélek álommámora. Hasonló attitűd működik szövegeiben, mint a népmesékben és a […]

Báger Gusztáv cikke: A lélek álommámora Read More »

A szeretetcsalád rehabilitációja

A szeretetcsalád rehabilitációja Varga Csaba   Családvesztő, vagy családziláló korban élünk. Ha nem esik nehezünkre, ne fordítsunk hátat az igazságnak, mert az igazság és az igazság fájdalma régóta tudatosul. A huszonegyedik század elejére a család gyönyörűséges lényege, magas rangú értelme, gyakorlati élethaszna megkérdőjeleződött, s a család valódi és tiszta minősége, sokoldalú érzelmi, lelki, szellemi tartalma

A szeretetcsalád rehabilitációja Read More »

A család mint pszichohistóriai probléma

FEJLŐDÉS ÉS/VAGY BOMLÁS? A család mint pszichohistóriai probléma Lányi Gusztáv (ELTE TáTK Társadalmi Kapcsolatok Intézete, Szociálpszichológiai Tanszék)   Előszó Tanulmányomban a család fogalmát olyan paradigmatikus példának tekintem, ami általánosítható erővel mutatja korunk emberi életvilága mikro-, mezo- és makroszféráit átható végzetes értékrelativitást és következményeit: a család esetében a hagyományos funkcióinak leépülését, elvesztését. A következő kérdésekre összpontosítok:

A család mint pszichohistóriai probléma Read More »

Dr. Héjjas István: Newton világképe, és az utolsó ítélet

A modern világ keveset tud Newtonról, és amit tudunk, gyakran azt is félre értelmezzük. A jelen rövid tanulmány célja a tévesen értelmezett ún. „newtoni világkép” újra gondolása, helyreigazítása. Newton igazi tudós volt, méghozzá polihisztor tudós, egyszerre volt fizikus, filozófus, teológus, matematikus, csillagász, alkimista, és beavatott tudója számos ezoterikus tudománynak. Képes volt mindezen tudásokat integrálni, képes

Dr. Héjjas István: Newton világképe, és az utolsó ítélet Read More »

Dr. Héjjas István: A bioenergetika és az univerzális mező

  A bioenergetika körébe sorolt diagnosztikai és terápiás eljárásokat az emberiség évezredek óta alkalmazza, eredményességük számos területen összemérhető a modern orvoslással. Bemutatjuk, hogy az ilyen terápiák működésének értelmezéséhez szükség van paradigma váltásra, és felvázolunk egy ilyen elméleti modellt. Ehhez felhasználjuk Bauer Ervin biológia elméletét [3], a kvantumfizika egyes eredményeit [14, 29, 30], a kvantummező elméletből

Dr. Héjjas István: A bioenergetika és az univerzális mező Read More »

Varga Csaba: Családteremtés (A család új felfogása és a családfejlesztés új irányai)

I. Az új családkép és családfejlesztés A család nem köztársaság, mert nem közpolitikai alakulat; a család nem közgazdasági vállalkozás, mert nem piaci szervezet; a család nem életmentő segélyszervezet, mert nem szociális szolgáltatás. Ebből nem következik, hogy a család nem önszervező közösség, hogy nem családi vállalkozás, vagy nem szociális védőháló. Éppen ellenkezőleg. A család szuverén életközösség,

Varga Csaba: Családteremtés (A család új felfogása és a családfejlesztés új irányai) Read More »

Márfai Molnár László: Egy online színtér szemiotikája és etikája

    Bevezetés   Néhány évvel ezelőtt hazánkban is elterjedtek azok az internetes oldalak, melyek lehetővé teszik az adásvételt az online felületen olyan módon, mintha egy hagyományos piacon járnánk. Lehet itt is alkudozni, többször visszatérni, megszemlélni az árut, kérdezni az eladótól, mint ahogy az eladó is  megszabhat minimálárat, jelképes összeget, indítóárat termékeiért, és így tovább.

Márfai Molnár László: Egy online színtér szemiotikája és etikája Read More »

Márfai Molnár László: A participáció társadalmi paradigmájához

  Bevezetés        A paradigma fogalmát Thomas Kuhn elméletéből kölcsönzöm. A paradigmák eszerint olyan magyarázóelvek, amelyek képesek összefüggő és meggyőző értelmezést nyújtani a valóság szűkebb vagy tágabb vonatkozásaiban. Amennyiben elfogadjuk Thomas Kuhn elméletét a paradigmák váltásáról, úgy a társadalmi élet, a művelődés folyamatainak változása, alakulása is igényelheti, hogy időnként újabb paradigmák jelenjenek meg, amelyek képesek

Márfai Molnár László: A participáció társadalmi paradigmájához Read More »

Garaczi Imre Az új világrend alapjai a XXI. században

  A konzervativizmus és liberalizmus szerepváltásai a geostratégiai küzdelmekben Napjainkban a konzervativizmusról és a liberalizmusról folyatott eszmecserék a politikai gondolkodásban, a társadalomelméletekben és a különféle gazdaságfilozófiákban szinte már parttalanná váltak. A két irányzat modern története az elmúlt két évszázad nyugati eszmetörténetének egyik fő gerincét alkotja. A két fogalom közötti viszony értelmezése a humán- és társadalomtudományokban

Garaczi Imre Az új világrend alapjai a XXI. században Read More »