Az Új Aranykor konferencia, 2018 előadásai

Az Új Aranykor konferencia, 2018 előadásai

 

VARGA CSABA – Az Új Aranykor Mindenség

 

  1. Ha a Fény, mint a felkelő Nap, minden irányban szétárad, látjuk majd, hogy Új Fény érkezett, s fénye Új Világot tár fel mindannyiunknak. Még legalább száz év, amíg az Új Fényt és az Új Világot jórészt felfedezzük. Minden nap szüntelenül új felismerések és új remények jönnek majd.
  2. Előzetesen megpróbáljuk röviden kifejteni az Új Aranykor fogalmát. Az Új Aranykor először is az, amit egyelőre nem ismerünk, s sokáig minden bölcsesség szűkős lesz a megértéséhez. Számos kérdésben ugyanakkor még nem jött el az idő fontos felismerések kimondására.  TOVÁBB ….

 

GRANDPIERRE ATTILA – Az emberiség őstörténelme, jövője és az Élő Világegyetem

Ebben a tanulmányban a tudomány többezer éves főútján megtett újabb nagy lépés segítségével jutunk el a Világegyetem lényegének teljes képéhez és élő voltának felismeréséhez. Váratlanul és megdöbbentő módon fény derül arra, hogy az élő Világegyetem eszméjének kulcsjelentősége van az Aranykor mibenlétének feltárása, történelmi létének bizonyítása, és saját összefüggéseiben történő értelmezése számára. Különleges egybeesések egész sorozata nyomatékosan felhívja a figyelmet az őstudomány rendkívüli fejlettségére. Kultúrtörténeti tények segítségével kirajzolódik előttünk az Aranykor világa térben és időben, megdöbbentő közelségben a mához. TOVÁBB ….

 

APRÓ ISTVÁN – Az Új Aranykor létrejötte – avagy mi történik a Fátyolon innen és azon túl

Az alábbiakat gondolatébresztőnek szánom, mert az emberek többségének el kellene kezdeni a válaszok után kutatni és nem megelégedni azzal, amit a tömegmédia szolgáltat nekik. Hamarosan az Aranykor köszönt be az emberi civilizáció életébe. Így vagy úgy, mindenki érzi ezt, hogy óriási átalakulás zajlik jelenleg Földünkön. Nem vagyunk egyformák, de egyben biztos vagyok, hogy egy planétán száguldunk a Végtelenben és ezért senki nem marad ki ebből a változásból. Minden és mindenki hatással van a másikra. Lehet, még nem fedezte fel mindenki, hogy gondolatai, érzései igenis hatással vannak a Földre. TOVÁBB ….

 

NÁSZ JÁNOS – Világszerelembe hívásunk: 144 fénymorzsa a Földre küldésünk okán

„ Amikor igazán meglátjátok más emberek lelkét, akkor beléjük szerettek. Ez a Szerelem a ti tiszta tükröződésetek, és amikor ez meglátszik, akkor ti saját megatokba (isteniségetekbe) estek szerelembe… és amikor mindenkibe szerelmesek lesztek, akkor a Föld egy csodálatos hellyé válik majd… Szerelembe esni önmagunkkal, az önmagunkkal való feltétlen szeretet megtestesítése és felelősségteljes elfogadása, ami azt jelenti, hogy Isten felébred az Emberben.” (Lightworkers-Group/Steve Rother, Lightworker 2008/12 — Szerelembe esni – Lélekszintű mély kapcsolatok megélése)  TOVÁBB ….

DEÁK BÁRDOS ANDRÁS – Az Élő Föld és az Élő Univerzum, mint teremtett ökoszisztémák

(A jó és a rossz és a gonosz milyen módon részei a teremtésnek?)

Kérdéseink az Aranykor kapujában
Az élet komplexitása a földi ökoszisztémákba egyértelműsíti a magasabb rendű szellemi irányítást. A szellemi síkok komplexitása, igazodik a teremtett, megnyilvánult világ összetettségéhez. Ezek, mint szellemi ökoszisztémák, hierarchiák, élő társulások léteznek a teremtés szellemi szféráiban.
Mi emberek hogyan tudunk itt a magunk által teremtett világunkkal együtt helyesen bele illeszkedni ebbe a szellemi sokszínűségbe, a teremtés komplexitásába?
Mi van, ha a dualitás, a jó – a rossz, a harmónia – a nehézség része az eredeti teremtésnek, míg a gonosz, a fájdalom kultúra pedig csak egy hiba, egy anomália a teremtésben? Mi van, ha ez az anomália, ha a gonosz csak jól álcázza magát a dualitás torzított változatú filozófiájában. Mi van, ha a szenvedés nem szükséges része a teremtés fejlődésre irányuló törekvéseinek?
Elképzelhető, hogy a Kis Énünk, az egónk, az Alacsonyrendű Elménk, a gonosz fájdalom kultuszának a lenyomatai bennünk? Fizikai és kulturális implantok segítségével szépen lassan kifejlődött, megerősödött és tudatosságot, isteni minőségünket elnyomó rendszerek? TOVÁBB ….

OBRUSÁNSZKY BORBÁLA – A hun birodalom aranykora

A nagy hun uralkodó, Attila ősei Belső-Ázsiából érkeztek a Kaukázus előterébe a Kr. u. 1-2. század folyamán, ahová magukkal hozták sajátos, sztyeppei lovas műveltségüket. A Kaukázus északi peremén egyesültek a helyi szkíta, szarmata és alán népekkel, megalapították az Európai Hun Birodalmat, amely egyesítette a belső-ázsiai és kaukázusi, mezopotámiai kultúrkört. Ennek a páratlanul fejlett és művelt birodalomnak mi magyarok vagyunk az örökösei. TOVÁBB ….

KULCSÁR KRISZTINA – A Család, mint forrás

A társadalom tagjai általában családba születnek, és ott nevelkednek. Személyiségük a családban alakul ki, gazdagítják és építik, vagy rombolják a társadalmat, az őket ért hatásoktól függően.
Családban az erő? A harmonikus családban mindenképpen. Egy alapvetően jól működő család nemcsak lelkileg készíti fel tagjait az élet kihívásaival szemben, hanem bizonyítottan pozitív hatással van az egészségi állapotra is. A családi kapcsolatokat nem az önzésre, nem a félig-meddig rejtett fölényre, vagy nem a másik ember alávetésére, kihasználására, kijátszására használják. TOVÁBB ….

 

POZSGAI NIKOLETTA – Az Új Aranykort Teremtő Szer Elem Ember

A szerelem a legcsodálatosabb élet- és lélekélményeink egyike. Az isteni tudatba és rezgésminőségbe tágulás beavató ajándéka.  Amikor szerelmesek leszünk, minden sejtünket átjárja a Szer Elem életerővel, létörömmel teli érzése. A sejtek fénylenek, teljesítő képességünk megtöbbszöröződik. Olyannak látjuk a világot, amilyen az a maga valóságában – a magasabb dimenziókból tekintve, s főként az Isteni szemével szemlélve. A szerelem állapotának megélése beavató és ezáltal kulcsélmény az ember lelki-szellemi fejlődése szempontjából. Akkor is, ha a beavató útján még alacsonyabb szinteken járó ember a szerelem rezgésminőségét még nem képes hosszú ideig fenntartani. TOVÁBB ….

BÍRÓ LAJOS – A Lélek természete és az Abszolútum

A jelenkorban, amely a Lélek és Isten létének tagadásán alapul, a Lélek természete nem tisztázott, és így nem is világos az emberek előtt. A transzcendens, isteni lélek tagadása (részben a sátáni szcientifizmus, azaz tudományvallás és a hazug álfilozófusok segítségével) mindig összefügg az emberi méltóság megsemmisítésével, az embernek az emberségétől való megfosztásával. Az állatok lelkének tagadásával az ölés nemlétező „jogát” akarják „igazolni”. Ha nincs Lélek (és Isten), akkor nincs ember sem: a XX. század és a jelenkor materialista-nihilista elnyomó rendszerei ezt borzalmas módon bizonyították. TOVÁBB ….

 

FARKAS PÉTER – Lehetőségteremtő Isten, avagy a teremtés teológia és a kozmológiai antropológia szempontjai

Hit és tudomány
„Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem az, hogy van.” (L. Wittgenstein, Tractatus 6.44)
A természettudomány nyelvén kimondhatatlan, megválaszolhatatlan az ősi filozófiai kérdés: „Miért van egyáltalán valami, s nem inkább (a) semmi?”
E kérdésekre más a válasza a hitnek és más a válasza a tudománynak. Magunk részéről osztjuk Einstein gondolatát: „A vallás tudomány nélkül vak, a tudomány vallás nélkül béna.
Ezzel ellentétben manapság két népszerű vélemény található a természettudományok és a keresztény hit viszonyáról, mindkettő pontatlan és téves. Az első vélemény szerint a tudomány és a hit világképe homlokegyenest ellenkezik. A másik szélsőséges vélemény alapján a tudomány és a hit világa annyira különbözik érdeklődési körében, módszerében és előfeltételeiben, hogy a kettő között sem ellentét, sem harmónia nem lehet. TOVÁBB ….

BÁGER GUSZTÁV – Az aranykori szolgáló gazdaság

A világgazdaság működése és fejlődése nem tart lépést az emberiség várakozásával. A monetáris, költségvetési és strukturális politikák nem segítik kielégítő módon a fenntartható növekedést és azt, hogy a méltányosság és egyenlőség érvényesüljön a javak elosztásában. Olyan változásokra van szükség, hogy megvalósuljon az Ember gazdaság-szolgálata a Gazdaság ember-szolgálata helyett. TOVÁBB ….

 

PATAKI ANTAL – A szerves társadalom: az Új Aranykor emberközpontú gazdasága és társadalma

Ez a tanulmány azért jött létre, hogy a világ jelenlegi problémáira gyógyírt kereső embereknek egy lehetséges, alternatív jövőképet vázoljon fel. Nem elég ugyanis a bajokat összeírni és felsorolni, mert ezek megszüntetésére egyetlen mód van csak: mindegyiknek az okát kell megszüntetnünk! Csakis akkor számíthatunk arra, hogy a jelenlegi helyzet nem következhet be újra. Ahhoz, hogy az emberiség sorsa irányt váltson, és ne az 1-2%-a élősködjön a többség értékteremtő munkáján, a mostanitól teljesen eltérő szempontok alapján kell megszerveznünk a társadalmat, és a társadalom szükségleteit kielégítő gazdaságot is. TOVÁBB ….

 

UGRIN EMESE – Az aranykori fenntartó szociális biztonság principiumai

A történelem egy olyan folyamat, amelynek sodrásába bár beleszólhatnak váratlan vagy váratlannak vélt események, de utólag szinte minden esetben bebizonyíthatók a történések ok okozati összefüggései. A „váratlan” jelző elsősorban emberi hibára vezethető vissza: figyelmetlenség, átgondolatlanság, a jövő iránti felelőtlenség. Kijelenthető tehát, a jövő már annak előtte  a markunkban van, mint azt gondolnánk. TOVÁBB ….

 

N.E.S.A.R.A. – Nemzeti Gazdasági Biztonsági és Reformtörvény