Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom projektterve (Varga Csaba)

 

 

 1. Új helyzet, új kihívások  

 

A jelenlegi világban az új helyzet majdnem azonos az új kihívással. A mai helyzet egyik legkatartikusabb jellemzője, hogy a családok nagyon nagy többsége nem, vagy csak töredékesen szeretetcsalád. Ennél is nyomasztóbb kihívás, hogy a családok többségében nincs szeretetcsalád iránti igény. Ezért tehát önmagában nem az drámai helyzet, hogy jelentősen csökkent a házasságok száma, vagy a válások miatt nagyon sok család széthullik, hanem elsősorban az, hogy a létező családok többsége nem válik szeretetcsaláddá. Ez persze nyilván a válások növekvő számán is látszik.

A szeretetcsalád hiánya mögött természetesen ott húzódik, hogy a párkapcsolatok nem szerelemre és szeretetre alapulnak, s a szerelem-szeretet értéke ugyanúgy lezuhant, mint a szeretetcsalád becsülete. Az okok keresésében mehetünk mélyebbre: az új helyzetként definiálható lelki és társadalmi folyamatok mögött nyilvánvalóan a jelenlegi civilizáció teljes válsága és folytathatatlansága rejtőzik.

            Az új helyzet drámaisága annyiban jó, hogy az új kihívást látványosan felmutatja.

Ma már nem az az érdekes, hogy civilizációnk egyes hatalmi és szellemi csoportjai a szerelem, a szeretet, a család, a hit, a közösség, vagy éppen a nemzet értékét, létjogosultságát, megtartó erejét igyekeznek csökkenteni, vagy éppen érvénytelenné tenni. Ezekkel a törekvésekkel semmi dolgunk nincs, ráadásul az általuk kiváltott válságot ők egyelőre sem észrevenni, sem felismerni nem hajlandók. Nincs ezzel semmi baj.

A fókuszban tőlük függetlenül viszont végre elsősorban az jelenhet meg, szintén ugyanannyira látványosan, hogy a szerelem, a házasság vagy a család minősége, fontossága hogyan erősíthető meg, méghozzá érték- és életközpontúan. Ez természetesen tökéletesen összefügg azzal, hogy az új civilizációban az ember belül hogyan születhet majd újjá, a kiszolgáltatott, manipulált fogyasztóból miképpen lehet újra szuverén lélek, avagy szerelem-szeretet központú ember.

Az új kihívás természetesen szintén látványosan dokumentálja, hogy a szerelem, a házasság, a család (és minden más közösségforma) csak akkor hiteles életeszmény és életgyakorlat, ha az emberi és családi kapcsolatok nem az önzésre, nem a félig-meddig rejtett fölényre, vagy nem a másik ember alávetésére, kihasználására, kijátszására törekszenek. A létező család vagy a normális nemzet nem lehet (a jobbára ember- és természetellenes) pénzkapitalista világmodell primitív járma alatt, s a mindennapi élet így nem lehet az egyénekben és a közösségekben belülre került totális önzés egyre teljesebb, emberellenes virulása. Ezért most már kizárólag az új házasság-, az új család- vagy éppen az új települési közösség-minták teremtése az emberiség feladata.  

A magyarság szintén szemlélheti az új kihívás igazságait és cselekvésleckéit. Számunkra nem kérdés, hogy a szeretetcsalád életminőség szíve természetesen az anya-apa és gyermekeiknek egymás iránti szerelmes szeretete. Most nem feladatunk, hogy részletesen kifejtsük az új családmodellt (vagy a családmodelleket), ám különösebb nehézség nélkül tudatosítható, hogy sem az ember, vagy például sem a család lehet más, mint az az elsődleges létminőség, ami egyúttal a valódi keresztény minőség, amely változatlanul a szerelemre, szeretetre (és más alapvető emberi értékekre, például bizalomra, megértésre vagy szabadságra) építi az életet.

Ezért a mai globális krízisben, sőt a globális dráma hatására nem lehet más családminta, mint a szeretetcsalád, amelyet részben hívhatunk szerelemcsaládnak, bizalomközösségnek, vagy éppen tudáscsaládnak is. A sem szorul semmilyen magyarázatra, hogy a magyar (tágabban a kárpát-medencei) társadalom feladata ugyanez, sőt a család tényleges újrateremtésében az egyik élen járó nemzet lehet. A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom így azért jön létre, hogy ezt a sokrétű feladatot tudatosítsa és segítse a családok egyre bővülő körének szeretetcsaláddá válását.

 

 1. A szeretetcsalád rövid jellemzése

 

Mi a szeretetcsalád?

A szeretetcsalád a férfi és a nő tartós szerelme alapján megkötött szerelemházassággal, s ennek áldásaként megszületett gyerekeikkel együtt teremtett, szintén tartós, szerelmes szereteten alapúló család, amelynek természetesen tagjai a dédnagyszülők, a nagyszülők, a rokonság, s később majd az unokák és családjaik is.

A szeretetcsalád életminőség választása független társadalmi státusztól, vagyoni helyzettől,  vagy például politikai nézettől.

A szeretetcsaláddá válásnak vannak stációi, a szeretetcsaláddá válás tanítható és gyakorolható, a szeretetcsaláddá válás mintái összegyűjthetők, s a szeretetcsaláddá válásnak támogató személyei és csoportjai vannak.

Minden szeretetcsalád létezése egy-egy egyedi családi életút, hiszen minden család folyamatosan úton van, ami nem egyszerűen lineáris pálya, hanem gyönyörű spirál út. Minden szeretetcsalád egy, kettő, vagy több családtípus együttes gyakorlója, folyamatos megújítója.

 

Fontosabb szeretetcsalád típusok:

 • szerelemközpontú szeretetcsalád
 • gyermek-központú szeretetcsalád
 • beavató szeretetcsalád
 • ikerláng szerelem szeretetcsalád
 • Istenközpontú (vallásos) szeretetcsalád
 • keresztény szeretetcsalád
 • lélekegyesítő szeretetcsalád
 • szeretetemberré válást segítő szeretetcsalád
 • tantra-központú szeretetcsalád
 • boldogasszony központú szeretetcsalád
 • szakrális férfi központú szeretetcsalád
 • életmentő szeretetcsalád (vészhelyzetet megoldó)
 • életmagányt kompenzáló „szeretetcsalád”
 • tradíció alapú szeretetcsalád
 • kisközösség-központú szeretetcsalád
 • tanító és/vagy gyógyító szeretetcsalád
 • gazdálkodás alapú szeretetcsalád
 • biztonságalapú szeretetcsalád
 • szövetség lelkű szeretetcsalád
 • szeretetcsaládot „játszó” (imitáló) család
 • családhiány miatti szeretetcsaládot teremtő család
 • szeretetszívű csonkacsalád (szeretetcsalád pótlás)
 • az egyedül maradt szülők szeretetcsaládja
 • magányosokat segítő szociális szeretetcsalád
 • szeretetcsalád szövetkezéseket szervező család
 • szellemi szeretetcsalád mintát teremtő család

A felsorlás nem befejezett, már azért sem, mert a családok új és új életformákat, életutakat hoznak létre. A típusok megnevezése azt is tükrözi, hogy egy-egy család nem akkor válik szeretetcsaláddá, amikor ezt a minőséget elérte vagy kiteljesítette, hanem már akkor is szeretetcsaládnak tekinthető, ha ennek a minőségnek az elérését vállalja.

A társadalom is akkor válik szeretettársadalommá, ha minél több család és minden több más közösség is tudatosan törekszik arra, hogy szereteten alapuljon, s a szeretetet képviselje. Ez nem valamilyen elvont idea, nem idealizált életcél, sőt a felsorolásból az is látszik, hogy nem konfliktusmentes életforma.   

A szeretetcsalád a normális, hétköznapi, folyamatosan gondokkal küzdő, de harmóniát, békét, boldogságot  teremtő családtörekvések egyik pozitív alternatívája. Ha ellenben egy-egy család tartóan szeretetlenségben él, akkor szeretet jelző nélküli családnak is aligha nevezhető.

A szeretetcsalád életprogramot azonban minden család választhatja.

 

A szeretetcsalád bemutatása

 

A szeretet ok és feltétel nélküli szeretetadás. A szeretet éppen ezért összeköt és körbe ölel.

A szeretet az embert belül összeköti Igazi Énjével és így kiárad belőle.

      A szeretetcsalád ezért azzal kezdődik, hogy tagjaiból árad a szeretet, s az áradás meg-megszakadása csupán szeretetcsend. Ha a szeretet árad a családban, az körbe öleli a család tagjait, amitől erősödik belső szeretetállapotuk. Körülöttük szeretettér jön létre, amely aztán kiterjed, a családon túlra is.

      A szerelemházasság egyúttal egyesülés a magasabb, spirituális lényünkkel, ami ugyanakkor házasság a család tagjainak Igazi Énjével, avagy Önvalójával és Felsőbb Énjével. Az egyén spirituális lénye, az Önvaló azonos a bennünk lévő személyes Istennel, ami független a személy vallásától, vagy spirituális felfogásától, s ezt nem befolyásolja az ateizmus sem.

      Ha a szerelmes nőben és férfiban, valamint egyesült lényükben a szerelmes egyetemesség él, szükségképpen egyre mélyebben tapasztalják meg a szeretkezés magasabb dimenzióit, a gyönyör isteni teljességét. A szeretkezés nem csupán testi összeolvadás, hanem határtalan lélekextázis.

      A szerelemcsaládban a szerelem testet öltése a gyerekek megszületése és felnevelése. A gyerekek iránti szeretet a legmagasabb minőségű összekötöttség és szüntelen körbeöleltség. A gyerek a szerelemcsalád jelképes kupolája, minden a kupola a gyerek magasba emelését szolgálja. A szeretetcsalád számára egyetemes példa a Szent Család és minden megszülető gyermek Jézus szeretetét hozza a világra.

      A szerelemházasság nyilvánvalóan feltárja, láthatóvá teszi a szerelmesek valódi személyiségét, belső elkötelezettségét, s összehangolt életprogramját. Ez a felismerés támogatja az egymásra figyelő tudatosulásukat. Mindez elvezet az örömközpontú életig.

      A szeretetcsalád nemcsak az édesanyja és az édesapa, valamint az édesgyerekek közössége, hanem változatlanul a tágabb nagycsalád, s a rokoncsaládok családja is. Ez akkor is igaz, ha az elmúlt száz év gazdasági-társadalmi változásforgatagai szaggatták, sőt szétszakították a családszöveteket. Az elemi egymásra figyeléseket és a kölcsönös egymás iránti elkötelezettségeket is.

      Az egyén akkor képes szeretetre, ha belső munkája révén egyre jobban megszabadul a szenvedésállapotokból és a fájdalomérzetekből. Ez mindenekelőtt akkor történik meg, ha a Belső Úton folyamatosan halad előre, majd a Tű Fokán való „átkelés” után az egyén Szeretet Ember lesz. A belül szeretet-központú ember szükségképpen átalakítja, újrateremti külső életrendszerét. Ez pedig egyúttal a személyes Külső Úton való átlényegülés csodatapasztalata.

Az egyénben a fokozatos belső újjászületés és felszabadulás belső nyugalmat teremt, ami később kibillenthetetlenné teszi. A szeretetcsalád így az önismeret megszerzésének, s a belső változás tanulásának ideális helye és ösztönző forrása.

A magas szeretetminőségben a család tagjai könnyebben gyógyulnak ki az elme és az egó okozta látszólag legyőzhetetlen, lelki-fizikai betegségekből. A család tagjai közül valaki előbb-utóbb gyógyítóvá válik, aki aztán tudását fejlesztheti. A szeretetcsalád így az öngyógyítás tanulása és gyakorlata.

A szeretetlenség tudata is betegség. A szeretet nem bántható meg, nem sérülhet meg végletesen, s nem válhat önmaga ellentétévé. Az elvadult szeretetlen állapotok mélyen is jelen van a megszüntethetetlen szeretet. A tökéletes szeretetlenség érzete, vagy tapasztalása pusztán az elme illúziója, ami szintén orvosolható.

A szeretetcsalád erős védőernyő is. A szeretet-, avagy szerelemcsaládot semmilyen külső vagy belső félelem nem teheti tönkre. A család szeretettartalma miatt a normális napi feszültségek fokozatosan mosolyterápiával kezelhetővé válnak.

A szeretetcsalád hétköznapi életgyakorlatában mindenki folyamatosan jelzi, s kifejezi aktuális belső állapotát, ami szorongás, ellenérzés, vagy elutasítás nélkül megnyilvánulhat, sőt együttérző fogadtatásra és szeretetgyógyításra számíthat. A körbeöleltségnek ez nagyon fontos jellemzője és eredménye.

A szeretetcsalád szükségképpen a szeretetbeszéd és a szeretetkommunikáció családja, amely a feszültségeket egyre gyakrabban feloldja, kisimítja, kiegyenlíti. Ezért a problémák, vagy a félreértések kimondhatók és empátiával összekapcsolva megoldhatók. Már azért is, mert a szeretetcsaládban a tagok eljutnak a Belső Hangjukkal való folyamatos „párbeszédre”.

A szeretetcsalád többek között a tudás közössége. A szeretetcsalád a belső (lelki-szellemi és transzcendens) és a külső (tudományos és tudományon túli) tudások megbecsülése és folyamatos gyarapítása, mert az egyéni, sok életen át fennmaradt tudatlanságok a türelmes szellemi építkezéssel átfordíthatók életbölcsességgé, létezéstudássá.

 

A szeretetcsalád javasolt értékrendje

 

Magértékek:

szerelem

szeretet,

ember (Szeretet Ember, stb.)

hit (Isten, Mindenható, Önvaló + Belső Ember),

házasság (szerelemházasság),

család (szeretetcsalád),

gyermek (gyermekek, gyermekek gyermekei, stb.),

élet (szeretetélet),

újjászületés,

odaadás,

teremtés,

stb.

 

Elsődleges értékkoalíció:

bizalom,

megbocsátás,

béke (belső és külső béke),

tudat (személyes és kollektív tudat),

szépség,

barátság (szeretetbarátság),

szabadság (szeretetszabadság)

közösség (szeretetközösség),

hagyomány (+ aranykori jövővízió)

nemzet (szeretetnemzet),

szövetség, társulás,

tudás (bölcsesség + égi tanítás),

művészet,

kultúra,

természet (fű-fa-virág + öt elem),

földbolygó

aranykor,

mennyország,

stb.

 

Másodlagos értékkoalíció:

biztonság,

otthon,

kert (+ édenkert, szeretetkert, stb.),

ökoélelmiszer,

fizikai test,

egészség (testi, lelki, szellemi, tudati),

képességek (+ nem testi képességek)

energia (esszencia)

elfogadás,

önellátás,

öngondoskodás,

gazdálkodás,

szeretetmunka,

falu, város (szeretetfalva, stb.)

önkéntesség,

közlekedés,

stb.

 

Minden család további értéket választhat, amelyek remélhetőleg nem ütköznek a magértékekkel. Például nem negatív érzések, gondolatok, programok.

 

 1. A szeretetcsalád mozgalom koncepciója és a vonzó jövőkép további elemei

 

A Nemzeti Szeretetcsalád mozgalom nem egyszerűen családmozgalom, hanem szeretetcsalád mozgalom – avagy a szeretetcsaládok mozgalma a Kárpát medencében, vagy bárhol a bolygón. Nem állami vagy önkormányzati szervezet, hanem önkéntes társadalmi mozgalom a szeretetcsaládok bővüléséért és kiteljesedéséért. A szeretetcsalád mozgalom a magyar társadalom egyik önteremtő, önfejlesztő mozgalma lehet, amely minden olyan szervezetnek, csoportnak, önkéntes körnek szövetségese, akik a családokért dolgoznak.

 

 1. Indoklás

 

A szeretetcsalád minták a családok vitathatatlanul legmagasabb minőségei. Nem csak hipotézisként, hanem a gyakorlatban is. A magyarság fogyásának és a gyerekek növekvő körének szeretetlenségben való nevelésének (is) egyik (méghozzá kiemelt) oka a szeretetcsaládok megfogyatkozott száma.  A szeretetcsalád így egyúttal a nemzet, a kultúra, az tradíció megtartója és a jövő Magyarországának egyik alapja is.

A szeretetcsalád természetesen szerelemcsalád a férfi és nő magas rangú szerelmén alapul. Az új gyermekeket, vagy egyáltalán a gyerekeket is leginkább a szeretetcsaládokban vállalhatják. Jó lenne, ha megszülető gyerekek egyre inkább szerelemházasságokba és szeretetcsaládokba érkeznének. A gyerek (és a szülői pár is) legjobban a szeretetcsaládban lehet boldog, kiegyensúlyozott és életszerető. Az új családmodell ideális típusa az, avagy aranykori minősége a minimum két-három gyereket felnevelő szeretetcsalád.

Nem képezi különösebb vita tárgyát, hogy a családoknak nem egyedül a szeretetcsalád minősége pozitív példa. Nem mondhatunk mást, mint azt, hogy elvileg ma már minden közösség ismét szeretetközösség lehet, ha ezt az utat választja, növekvő tudatossággal. Ugyanígy minden család szeretetközösségé válhat, és minden családnak lehet saját közösségi védőhálója (rokonság, komák, szomszédság, gyülekezet, közös tevékenység, önellátás, helyi társadalom, stb.). Szükségképpen a család újra öngondoskodó-gondoskodó szeretetközösség lehet (kaláka, kiskert, házjavítás, bútorkészítés, tanítás, gyerekfelügyelet, lelki gondoskodás, szellemi csoport, stb.)

Mindebből következik (és más okok miatt is) minden család szeretetcsalád lehet, akkor is, ha a család mély szociális vagy lelki válságból indul el.

 

 1. Célok, feladatok, tevékenységek, útjelzők, indikátorok 

 

A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom tervezete:

 1. Tagjai lehetnek:
 • minden szeretetcsalád
 • szeretetcsalád közösség (minimum öt szeretetcsalád részvétele)
 • térségi szeretetcsalád társaság (minimum öt szeretetcsalád közösség)

 

 1. Kiemelt tevékenységek, programok:
 • szerelemházasság (szerelem, szeretet, párkapcsolat, szakrális élet) jellemzői, életminőségei, életformái
 • szeretetcsalád (+ nagycsalád, + keresztszülők, + komahálózat + lélekközösségek) jellemzői, típusai, életminőségei
 • szeretetcsalád gyereknevelés programja, gyakorlata
 • szeretetcsalád életgyakorlat-minták, családpéldák bemutatása, életválságok kezelése
 • szeretetcsalád öngyógyítás, s egészségmegőrzés
 • szeretetcsalád képzések (sokféle tanítás és képzés)
 • szeretetcsalád ünnepek évente
 • települési Szeretet Házak létrehozása (+ Öngyógyító Házak)
 • szeretetcsaládok közösségeinek rendezvényei
 • szeretetcsaládok egyéni és közösségi önellátó-öngondoskodó tevékenységei (kezdve az ökoélelmiszer termesztéstől vagy az otthonteremtéstől a kilenc önellátó tevékenység..)
 • ajánlások, javaslatok, stratégiák készítése kormányzatnak és önkormányzatoknak
 • szeretetcsalád nemzeti, térségi, helyi portáljai, internetes oldalai (+ globális, kárpát-medencei szeretettér és tudásközpontjai)
 • szeretetcsalád értéktár (magértékek és értékkoalíciók képviselete)

 

     3.Legfelső irányító testület:

     Nemzeti Szeretetcsalád Magisztrátus (NSZCsM)

 • tagjai a térségi és települési szeretetcsalád közösségek képviselői
 • szeretetcsaládok képviselői (választással régiókként)

A magisztrátusnak nincs elnöke, öt-hét magiszter irányítja-képviseli (két-három évenként mások)

Térségi és települési szeretetcsalád magisztrátusok (tagjai, szervezete, mint az NSZCsM).

 

 1. Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom szervező csapata (jogilag bejegyzet, egyesület vagy nonprofit kft.): Szeretetcsaládok Nemzeti Társasága (SZCsNT), ügyvezetővel, három-négy szakmai felelőssel az élen.

 

5.Magisztrátusok Védőhálói

A magisztrátusok minden szinten felkérhetnek szövetségesnek civil szervezeteket, gazdasági társaságokat (akik védőhálót alkotnak körülöttük)

 

6.Magisztrátusok Közcselekvő Közösségei:

Minden térségi magisztrátus létrehozhatja – az NSZCsM konkrét ajánlásai szerint – a következőket:

 • szeretetcsalád egyetemek tanítóközösség (képzési, tréning, stb. feladatokra)
 • szerelemházasság mentorközösség
 • szeretetcsalád ünnepek szervezőközösség
 • szeretetcsalád gyermeknevelés (18 éves korig) mentorközösség
 • szeretetóvoda, szeretetiskola, családiskola munkaközösség
 • szeretetcsalád öngyógyítást visszatanító közösség (közösen a Nemzeti Öngyógyító Mozgalommal)
 • Szeretet Ház tervezés, építés, működtetés – szakértői közösség
 • szeretetcsalád önellátást, gazdálkodást, vállalkozást tervező-szervező csoport (közösen az országos és térségi önellátó-öngondoskodó csoportokkal)
 • szeretetcsalád médiaközösség (közösen a civil médiákkal)
 • szeretetcsalád programteremtő és értékőrző közösség (beleértve a szeretetcsalád kutatásokat is)

 

 1. A NSZCsM indulásának fontosabb módszerei, megoldásai

 

A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom megalakulása után a következő lépéseket, megoldásokat választja: 

 • A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom létrehozása 2016 őszén, elsőrendű alapítókként a szeretetcsaládok tagjainak felkérése
 • A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom program és cselekvési terv kidolgozása
 • A létező szeretetcsalád minták összegyűjtése és széleskörű bemutatása
 • A szeretetcsaláddá válás módszertanainak kidolgozása (lásd például a védőháló a családokért pályázat számára írt módszereket is)
 • A szeretetcsalád képzések szervezése kistérségi-járási szinten, illetve városokban és/vagy városrészekben
 • A szeretetcsaláddá válás mentorálása (karöltve a Nemzeti Védőangyal Családmentor Szolgálattal, a Nemzeti Öngyógyító Mozgalommal, a szeretetfalva-boldogságváros programmal és nem utolsósorban a gyerek- és családvédelmet ellátók védőnőkkel)
 • 2017-től minta szeretetcsalád települések kiválasztása és koncentrált fejlesztése, együttműködve az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel (+ szeretetcsalád klubok, helyi szeretetcsalád közösségek létrehozása)

 

 1. A mozgalom szükséges intézményei

 

 • Térségi és nemzeti szeretetcsalád ünnepek szervezése (évente egyszer kárpát-medencei szeretetcsalád fesztivál)
 • Szeretetcsalád (felnőttképzési) Egyetem megalakítása
 • Nemzeti, térségi, települési szeretetcsalád internetes portálok (FB oldalak, stb.) létrehozása
 • Nemzeti szeretetcsalád ötlettár, jógyakorlatok tára létrehozása
 • Szeretetcsalád könyvek, módszertani füzetek kiadása
 • Az állami szervezetekkel közösen pályázatok kiírása 2017 elejétől
 • A kormányzati intézmények sokoldalú támogatásának elérése – a megalakulástól kezdve

 

Tanítási, képzési, tanácsadási, tréning (stb.) tervek

 

A képzési terv szétválik kardinális alaptanításokra és egyes családfeladatokhoz kötődő képzésekre, tréningekre és workshopokra. A széles képzési tematika lehetővé tesz egy több éves Szeretetcsalád Egyetem felnőttképzést, s ugyanakkor a különböző képzések között válogatni is lehet, ha az alaptanítások sem maradnak el. A képzési tematika egyúttal egymásra épülő (több éves) felnőttképzési programot kínál. Előbb-utóbb megszületik egy szeretetcsalád „tankönyv” és videofilm sorozat.  

 

 1. Alaptanítások (Szeretetcsalád Egyetem, féléves képzés)
 • Szerelem tanítás

(felkészítés a szerelemre, a boldog párkapcsolatra)

 • Szeretetcsalád tanítás

(a szeretetcsalád és a szeretetcsalád életforma)

 • Belső Út (az ember Belső Útjának) tanítása

(a Belső Út tanítása a Külső Embertől a Belső Emberig, azaz a Szerelem- és Szeretet Emberig)

 • Szeretet Élet (szeretetközösségek, szeretetgazdaság, szeretetnemzet) tanítás

(felkészítés a szeretet alapú életre és annak formáira)

 

 1. Képzések, tréningek, workshopok (Szeretetcsalád képzések, tréningek, stb.)
 • Szerelem és házasság
 1. Felkészítés a szerelemházasságra – szerelem és szerelemházasság, csoportos foglalkozások
 2. Felkészítés a tantra minőségű szexuális életre, foglalkozások házaspároknak
 3. A szeretetcsaládhoz méltó női-férfi ősi és mai szerepek a családban – tréningek fiatal pároknak és fiatal házasoknak
 4. Belső Út és a Szerelem Út összehangoltsága, továbbá meditáció a Belső Hang megtalálásért, személyes tanítás és csoportos tréning
 5. Szerelemházasság konfliktusok, válságok kezelése, tréningek
 • A szeretetcsalád teremtése és működtetése
 1. Családismeret, családélet, szeretetcsalád-teremtés, a szeretetcsalád típusai – szülőakadémia
 2. Szakrális és materiális családtörténet és a Szeretetcsalád Út bemutatása, felkészítés a szeretetcsaládi életre – önismereti, lélekismereti tréningsorozat
 3. Belső-Külső Út és a Szeretetcsalád Út kölcsönössége – a szeretetcsalád közös alapzata, értékrendje, élete, csoportos foglalkozások
 4. A szeretetcsalád élő példáinak bemutatása, a szeretetcsalád minőség elérését szolgáló családfeladatok gyakorlati bemutatása (családi és közös szeretetcsaládi ünnepek rendezése is)
 5. Nők és férfiak közti harmonikus, szeretetcsaládon belüli együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása
 6. Az élhető szeretetcsalád – konzultációk az ideákról és az értékekről, a családjövő tervezésről, a szeretetcsalád vezetéséről, a konfliktus-megelőzések módjairól, egyúttal a családi életvezetés és háztartásvezetés lehetőségeiről
 • Gyerekvállalás, gyereknevelés
 1. A boldog gyerekek, a gyerek szentsége – gyerekfogadás a szeretetcsaládban tanácsadás
 2. Felkészítés a gyerekek fogantatására, a szülésre, anyai és apai szerepek a szeretetcsaládban, tanácsadás
 3. Gyereknevelési tanácsadások a gyerekek felnőtté válásáig, csoportos képzések, tréningek
 4. A szerelem és a szeretet tanítása a szeretetcsaládban, csoportfoglalkozások, tréningek
 5. A szeretetcsalás érzelmi, lelki, szellemi közösségként, tudás- és tudatfejlesztés a szeretetcsaládban
 • Öngondoskodó, önellátó család
 1. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítása, önellátási, öngondoskodási szociális program segítségével
 2. A gyerekes szeretetcsaládok komahálózatainak megszervezése, csoportos workshopok
 3. Szeretetcsaládok szeretetterének teremtése közös gondolkodással, közös programokkal, közös felelősségekkel – csoportfoglalkozások az együttműködésért
 4. Tartós szeretetcsaládi védőháló kiépítése önellátással, öngondoskodással, családgazdasággal, Szeretet Házzal – program megvalósítás
 5. Családok közötti segítségnyújtás fejlesztése, szeretetcsaládok települési szövetségei, nemzeti együttműködések, stb., workshopok
 6. Kistérségi szeretetcsalád workshopok és a családszerető civilközösség összefogása.

 

 1. Módszerek

A különböző korosztályok elérését és bevonását gazdag módszertannal végezzük a képzések megvalósítása során:

 • különböző személyes és családi képzések (folytatva a helyi civilegyetem hagyományát)
 • szeretetcsaládi programok előkészítése, szervezése

 

 • személyes és családi tanácsadás (kiemelten a szeretetcsalád minta tanítása)
 • szeretetcsaládválság, avagy -kríziskezelés tanítása
 • szeretetcsaládon belüli, családi közti csoportfoglalkozások
 • szeretetcsaládi cél- és feladatorientált tréningek
 • szeretetcsaládtervezés, jövőremény és jövőtudatosság erősítés
 • szeretetcsalád workshopok
 • szeretetcsaládi önellátás javítása (erősítve a családi és közösségi mintakert szerepét)
 • szeretetcsaládi komahálózatok erősítése
 • kisközösségi, családközösségi tanácsadás
 • kistérségi szeretetcsaládfórum (a szeretetcsalád mozgalom)

 

 

 1. Településszerkezeti szempontok

 

A Nemzeti Szeretetcsalád Mozgalom tervezett struktúrája illeszkedik a magyar településszerkezethez. A mozgalom alapját a szeretetcsaládok és a szeretetcsaládok közösségei jelentik. Ennek megfelelően lehetnek szeretetcsalád közösségek településeken belül, településeken, kistérségekben, megyékben, akár még régiókban is. A nagyobb falvakban s a városokban akár egy-egy utcában vagy például egy-egy lakótelepen szerveződhetnek szeretetcsalád közösségek. 

 

 1. Marketing, kommunikáció, célcsoport szerint

 

A mozgalom élni kíván a marketing módszerekkel, a kommunikációs rendszerekkel, az állami és az alternatív médiák támogatásával. Erre majd külön stratégia készül. Az interneten szintén minden lehetőséget használni fog, az új médiák kommunikációs eszközeit is. A jelenlegi médiatapasztalatok szerint az egyik leghatékonyabb eszköz az internetes televízió portál, vagy egyáltalán a videofilmek készítése és széleskörű használata.

Az előzetes tervek szerint a Szeretetcsalád Egyetem internetes képzést is indít. 

 

 1. Kockázatok, ellenérvek, célcsoport szerint

 

A kockázatokat majd külön táblázatokban mutatjuk be. Annak a kockázatait is, ha egy ilyen széleskörű mozgalom nem jön létre.

 

 

Budapest, 2016. július 25.

 

Készítették:

Varga Csaba,

Szánthó Attila,

Sall Margit,

Szaszkó Dóra

Dr. Gelléri Julianna

Zsinkó-Szabó Zoltán

Bak Hajnalka Mária

Bircsák Tibor,

Deák Bárdos András

és mások

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük